RIMS Seminar

Representation spaces, twisted topological invariants and
geometric structures of 3-manifolds


28 May - 1 June 2012, Gora Seiunso

TopPage Program Participants Photo


Invited Speakers

Ayumu Inoue (Tokyo)
Masaharu Ishikawa (Sendai)
Yuichi Kabaya (Osaka)
Eiko Kin (Tokyo)
Hidetoshi Masai (Tokyo)
Greg McShane (Grenoble)
Fumikazu Nagasato (Nagoya)
Luisa Paoluzzi (Marseille)
Joan Porti (Barcelona)
Makoto Sakuma (Hiroshima)
Yasushi Yamashita (Nara)


Organizers: Takayuki Morifuji (Yokohama), Yasushi Yamashita (Nara), Teruaki Kitano (Hachioji)